Công văn 58604/CT-TTHT ngày 25/07/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp nước ngoài

Trả lời công văn số 02/CV-YUD/2019 ngày 27/06/2019 của Công ty TNHH giao nhận vận tải YUD Việt Nam hỏi về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp nước ngoài, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
+ Tại khoản 7 Điều 5 quy định về các trường hợp không phải kê khai tính thuế GTGT:
“d) Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của sở kinh doanh.”

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH giao nhận vận tải YUD Việt Nam cung cấp dịch vụ giao nhận, vận chuyển trọn gói cho doanh nghiệp nước ngoài theo chiều từ cảng nước ngoài về địa điểm giao nhận tại Việt Nam và theo chiều từ kho của doanh nghiệp Việt Nam đến cảng nước ngoài, bao gồm các công đoạn vận tải trong nước và quốc tế, bốc xếp nội địa, dịch vụ hải quan, nâng hạ, bốc xếp tại cảng, các chi phí liên quan như phí chứng từ, điện giao hàng, phí niêm chì, phí lưu cont, thì Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn về nguyên tắc như sau:
- Các dịch vụ giao nhận, kiểm đếm, nâng hạ, bốc xếp thực hiện tại khu vực cảng theo quy định về dịch vụ hàng hải cung cấp cho doanh nghiệp nước ngoài, đáp ứng các điều kiện quy định tại tiết d khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/TT-BTC thì thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% .
- Với các khoản chi liên quan như phí chứng từ, điện giao hàng, phí niêm chì, phí lưu cont nếu là khoản Công ty thu hộ, trả hộ các hãng tàu cho các đối tác nước ngoài thì Công ty không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trường hợp đây là khoản doanh thu do Công ty cung cấp các dịch vụ như phát hành chứng từ, làm điện giao hàng, niêm chì, cho lưu cont, lưu bãi... nếu đáp ứng các điều kiện hướng dẫn tại khoản 1, khoản 2 Điều 9, Điều 16 Thông tư số 219/TT-BTC và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC thì chịu thuế suất thuế GTGT 0% và đủ điều kiện được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng
hóa, dịch vụ xuất khẩu. Trường hợp nếu không đáp ứng các quy định trên thì chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh