Công văn 58604/CT-TTHT ngày 25/07/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp nước ngoài

Tải về tại đây: