Công văn 58603/CT-TTHT ngày 25/07/2019

Chính sách thuế nhà thầu

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 10/2019/FAD-TAX ngày 20/5/2019 của Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam hỏi về chính sách thuế nhà thầu. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
Trường hợp Nhà thầu SWIFT có phát sinh thu nhập tại Việt Nam từ việc cung cấp dịch vụ “Phí tham gia hỗ trợ” (đăng ký gia nhập khi có yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp, thu thập tài liệu), dịch vụ “Phí thiết lập lưu lượng và phí thuê bao” cho Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam thì hoạt động này thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu (bao gồm thuế GTGT và thuế TNDN) theo hướng dẫn tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính.
Trường hợp Nhà thầu SWIFT không đáp ứng được một trong các điều kiện nêu tại Điều 8 Thông tư số 103/2014/TT-BTC thì Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ số thuế nhà thầu trước khi thanh toán khoản “Phí thiết lập lưu lượng và phí thuê bao” và “Phí tham gia hỗ trợ”, cụ thể:
Thuế TNDN: áp dụng tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế 5%,
Thuế GTGT: áp dụng tỷ lệ thuế GTGT tính trên doanh thu tính thuế 5%.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh