Công văn 58412/CT-TTHT ngày 25/07/2019

Xử lý hóa đơn đã lập

Trả lời công văn số 03/CV-CBRE/HN ngày 09/05/2019 của Chi nhánh Công ty TNHH CBRE (Việt Nam) tại Thành phố Hà Nội (sau đây gọi là Chi nhánh) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:
+ Tại tiết a khoản 2 Điều 16 quy định về thời điểm lập hóa đơn:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ các quy định trên, trường hợp vào thời điểm tháng 09/2017 và tháng 01/2018, Chi nhánh đã hoàn thành việc cung cấp dịch vụ tư vấn giới thiệu khách thuê văn phòng cho khách hàng theo đúng hợp đồng đã ký giữa hai bên và Chi nhánh (Bên Bán) đã lập hóa đơn đúng thời điểm, kê khai, nộp thuế GTGT cho 02 hóa đơn trên theo đúng quy định, nếu Bên Mua chưa kê khai 02 hóa đơn nói trên thì được kê khai bổ sung vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử l
ý về thuế sau kiểm tra, thanh tra có tăng, giảm số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ thì người nộp thuế được khai điều chỉnh nhưng bị xử lý theo quy định như đối với trường hợp bị cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên.
Nội dung thỏa thuận và giải quyết khiếu nại trong thực hiện hợp đồng dịch vụ đã ký giữa hai bên là quan hệ dân sự không thuộc thẩm quyền xử lý của Cục Thuế TP Hà Nội, đề nghị Chi nhánh nghiên cứu các quy định của Luật dân sự và liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để hướng dẫn giải quyết.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh