Công văn 58018/CT-TTHT ngày 24/07/2019

Ấn định giá bán xe ô tô

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 28/CV-Autonewway ngày 25/10/2018 và công văn số 29/CV- Autonewway ngày 31/10/2018 của Công ty cổ phần Ôtô con đường mới hỏi về ấn định giá bán xe ô tô theo Thông tư 71/2010/TT-BTC ngày 07/5/2010 của Bộ Tài chính. Sau khi báo cáo Tổng cục Thuế Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Thông tư 71/2010/TT-BTC ngày 07/5/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ các quy định và hướng dẫn trên, trường hợp Công ty cổ phần Ô tô con đường mới là đại lý chính thức của Công ty TNHH General Motors Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty GM Việt Nam), thực hiện bán xe ô tô mua từ Công ty GM Việt Nam cho khách hàng theo giá niêm yết gửi cơ quan thuế phù hợp với giá giao dịch thông thường trên thị trường, hoặc thấp hơn không quá 5% so với giá bán của nhà sản xuất công bố với Tổng cục Thuế thì không thuộc trường hợp bị ấn định thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 71/2010/TT-BTC ngày 07/5/2010 của Bộ Tài chính.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh