Công văn 57695/CT-TTHT ngày 23/07/2019

Thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA viện trợ không hoàn lại

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được số 2405/BCE-CTHN ngày 24/5/2019 của Công ty TNHH B.C.E Việt Nam hỏi về chính sách thuế GTGT đối với dự án ODA viện trợ không hoàn lại, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Thông tư số 181/2013/TT-BTC ngày 03/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế, ưu đãi thuế và thủ tục hoàn thuế áp dụng đối với dự án ODA viện trợ không hoàn lại:
+ Tại Khoản 1 Điều 5 quy định thuế NK, thuế GTGT, thuế TTĐB đối với hàng hóa nhập khẩu

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến về mặt nguyên tắc như sau:
Trường hợp Công ty nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài bán cho Ban quản lý dự án Quỹ toàn cầu Bệnh viện Phổi Trung ương (dự án sử dụng nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại theo Quyết định số 4920/QĐ-BYT ngày 18/11/2015 của Bộ Y tế) thì Công ty lập hóa đơn, kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.
Trường hợp Ban quản lý dự án Quỹ toàn cầu Bệnh viện Phổi Trung ương được giao nhiệm vụ là đại diện chủ dự án ODA viện trợ không hoàn lại, dự án không được Ngân sách nhà nước cấp vốn đối ứng để trả thuế GTGT và hợp đồng ký giữa chủ dự án với Công ty được phê duyệt không bao gồm thuế GTGT thì khi Công ty lập hóa đơn giao cho chủ dự án dòng thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT không ghi và gạch bỏ. Công ty được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ ở Việt Nam để thực hiện hợp đồng ký với Chủ dự án.
Trường hợp Công ty ký hợp đồng cung cấp hàng hóa dịch vụ cho chủ dự án ODA viện trợ không hoàn lại, chủ dự án được Ngân sách nhà nước cấp vốn đối ứng để trả thuế GTGT thì Công ty phải lập hóa đơn, tính thuế GTGT theo quy định. Công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 và Điều 1 Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016.
Đề nghị Công ty liên hệ với Cơ quan Hải quan để xác định đúng đối tượng nộp thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án ODA viện trợ không hoàn lại.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh