Công văn 57695/CT-TTHT ngày 23/07/2019

Thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA viện trợ không hoàn lại

Tải về tại đây: