Công văn 57619/CT-TTHT ngày 23/07/2019

Sử dụng hóa đơn tự in

Trả lời công văn không số của Công ty TNHH Kinh doanh Miễn thuế Lotte Phú Khánh - Chi nhánh Hà Nội (Sau đây gọi là “Chi nhánh Công ty”) về việc đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:
+ Tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 35 quy định về hiệu lực thi hành như sau:
“1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ các quy định nêu trên và theo nội dung trình bày tại văn bản không số ngày 15/7/2019 của Công ty TNHH Kinh doanh Miễn thuế Lotte Phú Khánh - Chi nhánh Hà Nội, Cục Thuế TP Hà Nội thông báo:
Trường hợp Chi nhánh Công ty đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính thì được tạo hóa đơn tự in để sử dụng. Trước khi sử dụng, Chi nhánh Công ty phải thực hiện thông báo phát hành hóa đơn theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ vẫn còn hiệu lực thi hành. Chi nhánh Công ty được sử dụng hóa đơn tự in cho đến khi cơ quan thuế thông báo Chi nhánh Công ty thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh