Công văn 57255/CT-TTHT ngày 22/07/2019

Thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển giao tài sản cố định

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được phiếu chuyển số 131/PC-TCT đề ngày 28/02/2019 của Tổng cục Thuế chuyển thư hỏi của Công ty TNHH MTV dịch vụ nhà ở và khu đô thị (sau đây gọi là Công ty HUDS) về việc giải đáp chính sách Thuế. Sau khi báo cáo Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT quy định về giá tính thuế GTGT:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty HUDS chuyển giao công trình câu lạc bộ Mỹ đình II cho UBND Quận Nam Từ Liêm làm nhà văn hóa tổ dân phố phục vụ dân cư trong khu vực, Công ty HUDS nhận được khoản tiền bồi hoàn chi phí đầu tư xây dựng công trình
theo giá trị còn lại của tài sản do Ngân sách Quận Nam Từ Liêm cấp thì khi nhận khoản tiền bồi hoàn nêu trên Công ty H
UDS thực hiện lập hóa đơn GTGT, kê khai, tính và nộp thuế GTGT đối với hoạt động bán tài sản theo quy định.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh