Công văn 57255/CT-TTHT ngày 22/07/2019

Thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển giao tài sản cố định

Tải về tại đây: