Công văn 57085/CT-TTHT ngày 22/07/2019

Hướng dẫn kê khai lệ phí môn bài tại địa điểm kinh doanh khác tỉnh

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được phiếu chuyển số 472/PC- TCT ngày 28/06/2019 của Tổng cục Thuế về việc chuyển công văn số 2506/CV-TV-02 ghi ngày 25/06/2019 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp hữu cơ Tuệ Viên (sau đây gọi là Công ty) hỏi về khai lệ phí môn bài đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
Nội dung vướng mắc được nêu trong công văn hỏi của Công ty, Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn báo cáo, xin ý kiến Tổng cục Thuế. Khi nhận được hướng dẫn, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ thông báo để đơn vị được biết và thực hiện.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh