Công văn 57083/CT-TTHT ngày 22/07/2019

Kê khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp khi bán tài sản

Trả lời công văn số 1820/TVDD-P4 ngày 12/09/2018 của Công ty CP tư vấn xây dựng điện 1 hỏi về chính sách thuế khi bán tài sản là nhà máy thủy điện Sông Bung 5, sau khi báo cáo Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Điều 2 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng chịu thuế GTGT:
“Điều 2. Đối tượng chịu thuế
Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.”
- Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1736/TCT-CS ngày 03/05/2019 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế GTGT.
Căn cứ vào quy định trên và nội dung trình bày của Công ty tại công văn số 1820/TVDD-P4, Công ty CP tư vấn xây dựng điện 1 đang làm thủ tục liên quan để bán toàn bộ tài sản của Nhà máy thủy điện Sông Bung 5 thì Công ty căn cứ các quy định pháp luật về thuế GTGT, TNDN và đối chiếu tình hình thực tế của đơn vị để kê khai, nộp thuế GTGT, TNDN cho hoạt động bán tài sản này.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh