Công văn 57082/CT-TTHT ngày 22/07/2019

Hóa đơn chứng từ khi bán phiếu quà tặng

Tải về tại đây: