Công văn 56877/CT-TTHT ngày 19/07/2019

Kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản

Trả lời công văn 123/CV ngày 3/7/2019 của Công ty Cổ phần đầu tư DIA (sau đây gọi là Công ty) hỏi về hồ sơ khai thuế, nộp thuế TNCN đối với việc chuyển nhượng bất động sản, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Khoản 5 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ các quy định trên, trường hợp cá nhân có hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì cá nhân thực hiện nghĩa vụ thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản với thuế suất 2%. Cá nhân nộp hồ sơ khai thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo quy định tại Khoản 4, Điều 21, Thông tư 92/2015/TT-BTC nêu trên.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh