Công văn 5091/CT-TTHT ngày 24/05/2019

Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Trả lời văn bản số 01/0319/TVC-CT ngày 12/03/2019 của Công ty về chính sách thuế; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
1. Thuế TNDN nộp tại nước ngoài:
Căn cứ Điều 7 Hiệp định giữa Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ liên bang Myanmar về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập quy định về lợi tức doanh nghiệp:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ thiết kế, mua sắm máy móc thiết bị và xây dựng lắp đặt máy móc thiết bị và xây dựng lắp đặt kho chứa dầu cho doanh nghiệp tại Myanmar, nếu việc cung cấp dịch vụ này hình thành cơ sở thường trú của Công ty tại Myanmar thì số thuế thu nhập doanh nghiệp tại Myanmar khấu trừ trước khi chi trả cho Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm phát sinh. Trường hợp việc cung cấp dịch thiết kế, mua sắm máy móc thiết bị và xây dựng lắp đặt máy móc thiết bị và xây dựng lắp đặt kho chứa dầu không hình thành cơ sở thường trú của Công ty tại Myanmar (Việt Nam có quyền đánh thuế đối với lợi tức của dịch vụ theo quy định tại Điều 7 Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa Việt Nam và Myanmar) thì Công ty không được hạch toán khoản thuế TNDN đã bị khấu trừ vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, đề nghị Công ty liên hệ cơ quan thuế Myanmar áp dụng thủ tục miễn giảm thuế theo hiệp định.
Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty có người lao động nước ngoài đến làm việc từ tháng 7/2018, cá nhân này đã quyết toán thuế 12 tháng liên tục từ tháng 7/2017 đến tháng 6/2018, nếu trong năm dương lịch 2018 cá nhân này là cá nhân cư trú thì phải thực hiện quyết toán từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2018, số thuế TNCN tính trùng được trừ được xác định theo quy định tại Khoản 2.e.2 Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC nêu trên.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh