Công văn 4952/CT-TTHT ngày 22/05/2019

Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Trả lời văn thư số 01/2018/GFV không đề ngày của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):
+ Tại Khoản 4 Điều 3 quy định về phương pháp tính thuế:
“Trường hợp doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty theo trình bày từ năm 2017 điều chỉnh lại niên độ kế toán từ 01/01 - 31/12 hàng năm sang từ 01/04 năm trước đến 31/03 năm sau thì số lỗ
phát sinh năm 2013 được chuyển toàn bộ và liên tục vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của k
ỳ tính thuế TNDN năm 2014, 2015, 2016, 2017 và kỳ tính thuế TNDN năm chuyển đổi 2018 (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/3/2018).

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh