Công văn 455/CT-TTHT ngày 16/01/2017

Hoàn thuế giá trị gia tăng

Trả lời văn bản số 06/FA LS2016 ngày 28/11/2016 của Công ty về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ công văn số 2035/TCT-KK ngày 13/05/2016 của Tổng cục Thuế về khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT để hoàn thuế, Trường hợp Công ty thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thực hiện khai thuế GTGT theo tháng, có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết phát sinh từ tháng 08/2014 đến tháng 06/2016 là 951.589.391 đồng, Công ty không kê khai dừng khấu trừ để đề nghị hoàn vào ô 42 của tờ khai thuế tháng 06/2016 và đã chuyển số thuế chưa khấu trừ hết sang kỳ tháng 07/2016 thì Công ty không được xét hoàn thuế theo trường hợp lũy kế âm 12 tháng liên tục, Công ty tiếp tục kê khai khấu trừ số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết vào kỳ tiếp theo.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh