Công văn 4453/CT-TTHT ngày 07/05/2019

Thuế Thu nhập cá nhân

Trả lời câu hỏi số 2102219-4 theo Phiếu chuyển số 123/PC-TCT ngày 25/2/2019 của Tổng Cục thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN:
+ Tại Khoản 1, 2 Điều 1 quy định về người nộp thuế:
“1. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Trường hợp Công ty theo trình bày, có người lao động là người Việt Nam làm việc tại Công ty từ tháng 4/2018 cho đến thời điểm quyết toán thuế năm 2018, trước đó cá nhân này làm việc tại Nhật Bản thì cá nhân này được xác định là cá nhân cư trú tại Việt Nam trong năm 2018
có thu nhập ở 2 nơi nên không thuộc trường hợp ủy quyền cho Công ty quyết toán, cá nhân tổng hợp thu nhập toàn cầu kê khai, quyết toán thuế TNCN tại Việt Nam, số thuế TNCN đã nộp tại Nhật Bản đối với thu nhập phát sinh tại Nhật Bản được trừ vào số thuế TNCN phải nộp tại Việt Nam khi thực hiện quyết toán thuế năm nếu có chứng từ chứng minh số thuế đã nộp tại Nhật Bản (cá nhân thực hiện quyết toán thuế năm theo mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC, kê khai thu nhập toàn cầu trực tiếp với cơ quan thuế). Số thuế TNCN nộp tại Nhật Bản được trừ không vượt quá số thuế TNCN phải nộp tính theo biểu thuế của Việt Nam theo quy định tại Điểm e.
1 Khoản 2 Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh