Công văn 4392/CT-TTHT ngày 06/05/2019

Thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường

Trả lời văn bản số 34SATCO ngày 21/03/2019 của Công ty về thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, Cục thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Điểm 1 Mục V Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên ban hành kèm theo Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 thì “Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp” áp dụng mức thuế suất thuế tài nguyên 10%.
Căn cứ Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế tài nguyên quy định về giá tính thuế tài nguyên:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty theo trình bày có khai thác nước ngầm theo giấy phép do Sở Tài nguyên Môi trường cấp để tinh lọc đóng chai sử dụng làm nước uống thì phải kê khai nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường như sau:
Về thuế tài nguyên: Áp dụng thuế suất thuế tài nguyên là 10%, giá tính thuế tài nguyên thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT- BTC.
Về phí bảo vệ môi trường: Nếu hoạt động khai thác khoáng sản là nước khoáng thiên nhiên thì phải nộp phí bảo vệ môi trường; Mức phí, phương pháp tính phí thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP. Trường hợp nước thiên nhiên (không phải là nước khoáng thiên nhiên) là nước ngầm được khai thác phải qua tinh lọc, đóng chai sử dụng làm nước uống thì không thuộc đối tượng phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định số 164/2016/NĐ-CP nêu trên.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh