Công văn 4230/CT-TTHT ngày 03/05/2019

Chính sách thuế thu nhập cá nhân

Trả lời văn bản số 649/CV-CTS.THUE ngày 21/02/2019 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Thuế thu nhập cá nhân (TNCN):
+ Tại Khoản 10 Điều 2 quy định về các khoản thu nhập chịu thuế:
“10. Thu nhập từ nhận quà tặng

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ quy định nêu trên, về nguyên tắc nếu Công ty sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của Công ty để tặng quà bằng tiền cho các cá nhân không phải là người lao động của Công ty, không có quan hệ người lao động và người sử dụng lao động, cá nhân không cung cấp bất kỳ dịch vụ gì cho Công ty thì thu nhập từ quà tặng bằng tiền của các cá nhân này không chịu thuế TNCN từ quà tặng.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh