Công văn 4219/CT-TTHT ngày 02/05/2019

Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Trả lời văn bản số 02/CV/18 ngày 31/12/2018 của Công ty về chính sách thuế, Cục thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ điều 4 thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của bộ tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sửa đổi, bổ sung điều 6 thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 điều 6 thông tư số 119/2014/TT-BTC và điều 1 thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:
“Điều 6. các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Trường hợp Công ty theo trình bày có phát sinh số bao bì (thùng, hộp, khay) bị dơ và rách trong sản xuất phải tiêu hủy nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại điều 4 thông tư số 96/2015/TT-BTC thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh