Công văn 3728/TCT-CS ngày 18/08/2016

Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản

Trả lời Công văn số 29432/CT-QLĐ ngày 12/05/2016 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp tổ chức kinh tế được nhà nước cho thuê đất trước ngày 01/07/2014 đã nộp hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản và cơ quan thuế đã ban hành thông báo tạm miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản thì việc xem xét miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản thực hiện theo điểm 1.2 Công văn số 7810/BTC-QLCS. Thời gian được xem xét miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản được tính theo thời gian xây dựng cơ bản thực tế nhưng không được vượt thời gian xây dựng cơ bản theo dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Trường hợp thời gian xây dựng cơ bản dự án thực tế hoàn thành kéo dài hơn thời gian xây dựng cơ bản được phê duyệt thì thời gian miễn tiền thuê đất tính theo thời gian xây dựng cơ bản của dự án được phê duyệt.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh