Công văn 3609/CT-TTHT ngày 16/04/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: