Công văn 3609/CT-TTHT ngày 16/04/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng

Trả lời văn bản số 01-19/CV-19 ngày 11/1/2019 và hồ sơ bổ sung số 02-19/CV-19 ngày 12/2/2019 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:
“2. Các loại hóa đơn:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Trường hợp Công ty theo trình bày sản xuất sản phẩm tay ghế bằng nhôm theo đơn đặt hàng với Công ty Takano, theo thỏa thuận Công ty Takano sẽ chịu chi phí khuôn mẫu, Công ty ký hợp đồng cung cấp khuôn mẫu này cho Công ty Takano, khuôn mẫu không xuất ra nước
ngoài mà để tại Công ty để sản xuất sản phẩm theo đơn hàng với Công ty Takano thì Công ty lập hóa đơn GTGT và áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%
đối với khuôn mẫu cung cấp cho Công ty Takano.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh