Công văn 3604/CT-TTHT ngày 16/04/2019

Hóa đơn điện tử

Trả lời văn thư số 02/2019/CV-ORISTAR-HCM ngày 23/01/2019 của Chi nhánh Công ty (CN) về hóa đơn điện tử, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Điều 7 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/08/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, dịch vụ:
“Điều 7. Thời điểm lập hóa đơn điện tử
1. Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
…”
Căn cứ quy định trên trường hợp Chi nhánh sử dụng hình thức hóa đơn điện tử thực hiện giao hàng cho khách hàng lúc 19h: 00 ngày 15/01/2019 thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh