Công văn 34/CT-TTHT ngày 02/01/2019

Hóa đơn chứng từ

Trả lời văn bản số UMRTL1-CP1a-LTR-LTOT-00082-18 ngày 04/12/2018 của Công ty về hóa đơn chứng từ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ văn bản số 5456/TCT-CS ngày 18/12/2015 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng;
Trường hợp Công ty từ tháng 11/2016 đã lập hóa đơn giao cho khách hàng là Ban quản lý dự án đường sắt đô thị khi thực hiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ của Công ty, sau đó phát hiện một số hóa đơn đã lập có sai sót (sai tỷ giá) thì Công ty và khách hàng lập biên bản điều chỉnh nội dung đã ghi sai kèm bảng kê các hóa đơn cần điều chỉnh và lập một hóa đơn điều chỉnh cho các hóa đơn đã ghi sai theo bảng kê.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh