Công văn 3214/CT-TTHT ngày 04/04/2019

Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Trả lời văn thư số 02/CV/ANRAKUTEI ngày 20/11/2018 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:
Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC về các khoản chi được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường Công ty có thuê nhà của cá nhân để kinh doanh nhà hàng theo qui định tại hợp đồng Công ty chịu trách nhiệm thi công xây dựng, sửa chữa tài sản trong thời gian thuê thì các khoản chi phí thi công xây dựng sửa chữa tài sản đi thuê nêu trên được phép hạch toán vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phí nhưng thời gian tối đa không quá 03 năm. Trường hợp Công ty chấm dứt hợp đồng thuê nhà với cá nhân do hoạt động kinh doanh không thuận lợi chi phí thi công xây dựng sửa chữa chưa phân bổ hết không quá 3 năm thì Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh