Công văn 3190/CT-TTHT ngày 04/04/2019

Hóa đơn

Trả lời văn bản số 132/BXMĐ-KTTC ngày 05/03/2019 của Công ty về hóa đơn; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty ký hợp đồng với khách hàng cung cấp dịch vụ trực tiếp đến khách hàng thì khi lập hóa đơn phải có đầy đủ các chỉ tiêu bắt buộc theo quy định, trong đó chữ ký của người mua thực hiện theo quy định tại Khoản 1.h Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.
Để thuận tiện trong việc lập hóa đơn theo quy định, Công ty có thể nghiên cứu các quy định về hóa đơn điện tử để áp dụng.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh