Công văn 3184/CT-TTHT ngày 04/04/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng

Trả lời văn bản số 01/CV/EDELMAN ngày 10/12/2018 của Công ty về chính sách thuế; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ văn bản số 5465/TCT-KK ngày 25/11/2016 hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT đối với khoản chi được thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân;
Trường hợp của Công ty theo trình bày có thực hiện quảng cáo trên các kênh mạng xã hội như: Facebook, Google, Youtube, Instagram và chi phí quảng cáo được thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân là người lao động của Công ty, nếu hình thức thanh toán này được quy định cụ thể tại quy chế quản lý tài chính của Công ty hoặc Quyết định về việc ủy quyền thanh toán của Công ty cho cá nhân người lao động; sau đó Công ty thực hiện trả tiền bằng chuyển khoản cho cá nhân thì hình thức thanh toán trên được coi là thanh toán không dùng tiền mặt. Các hồ sơ, chứng từ như: hóa đơn nhận được từ Facebook, Google, Youtube, Instagram, hồ sơ kê khai nộp thuế nhà thầu, hồ sơ liên quan đến việc ủy quyền của doanh nghiệp cho cá nhân thanh toán với Facebook, Google, Youtube, Instagram, chứng từ chuyển tiền từ tài khoản thẻ tín dụng của cá nhân cho Facebook, Google, Youtube, Instagram, chứng từ chuyển tiền trả tiền từ tài khoản ngân hàng của Công ty cho cá nhân là căn cứ để Công ty kê khai, tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh