Công văn 3183/CT-TTHT ngày 04/04/2019

Hóa đơn

Trả lời thư điện tử của Ông/Bà qua cổng thông tin điện tử theo Phiếu chuyển số 928/PC-TCT ngày 19/11/2018 của Tổng Cục Thuế về hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
Căn cứ công văn số 4311/TCT-CS ngày 05/11/2018 của Tổng cục thuế về hóa đơn;
Căn cứ các quy định trên, trường hợp Doanh nghiệp của Ông /Bà đã đặt in 5 quyển hóa đơn nhưng chưa Thông báo phát hành trước ngày 01/11/2018 (ngày Nghị định 119/NĐ-CP có hiệu lực) thì doanh nghiệp vẫn được tiếp tục thông báo phát hành cho số hóa đơn trên để sử dụng.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh