Công văn 3180/CT-TTHT ngày 04/04/2019

Chính sách thuế Thu nhập cá nhân

Trả lời văn thư số 102018_CVVD ngày 19/12/2017 của Công ty về chính sách thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN:
+ Tại khoản 4 Điều 1 quy định:
“Người nộp thuế theo hướng dẫn tại các khoản 1 và 2, Điều này bao gồm:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty theo trình bày dự kiến sẽ ký hợp đồng lao động với cá nhân là người nước ngoài (quốc tịch Đan Mạch), không hiện diện tại Việt Nam để thực hiện công việc kinh doanh, tìm kiếm khách hàng tại nước ngoài (Đan Mạch). Nếu cá nhân này thực hiện công việc tại nước ngoài và phục vụ cho việc phân phối sản phẩm của Công ty ở nước ngoài thì khi thanh toán tiền lương cho cá nhân này Công ty không phải khấu trừ thuế TNCN.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh