Công văn 3166/CT-TTHT ngày 04/04/2019

Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Trả lời văn bản số 46/SG-TCKT ngày 11/03/2019 của Công ty về chính sách thuế, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ quy định nêu trên, về nguyên tắc tài sản cố định (nhà kho, máy móc, tài sản khác...) không sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty không được trích khấu hao để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định (nếu không thuộc trường hợp tạm ngừng nhưng được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ nêu tại Điểm 2.2 Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên).

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh