Công văn 3164/CT-TTHT ngày 04/04/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng

Trả lời văn bản số CV01-2019 T&M ngày 03/01/2019 của Công ty về chính sách thuế; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định:
“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu,

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty theo trình bày, Chi nhánh của Công ty là đơn vị bán cước vận tải quốc tế, lập hóa đơn giao cho khách hàng, Công ty là đơn vị thu tiền thì về nguyên tắc doanh thu bán cước vận tải quốc tế được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2c Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên và chứng từ thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản.
Về chi phí Công ty thanh toán thay các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc theo trình bày, đề nghị Công ty có văn bản giải trình cụ thể khoản thanh toán thay kèm theo các hồ sơ, tài liệu có liên quan để Cục Thuế TP có cơ sở trả lời theo thẩm quyền.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh