Công văn 3161/CT-TTHT ngày 04/04/2019

Thuế thu nhập cá nhân

Trả lời văn bản số 25/19/DD-NS ngày 14/01/2019 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Trường hợp người lao động của Xí nghiệp được điều chuyển từ Công ty TNHH MTV DV Kỹ thuật Dầu khí Biển PVD (PVD Offshore) là đơn vị trong cùng hệ thống với Xí nghiệp (Xí nghiệp và PVD Offshore đều là đơn vị thuộc Tổng công ty CP Khoan Và DV Khoan Dầu khí) nếu trong năm 2018 người lao động không có thêm thu nhập từ tiền lương, tiền công tại nơi nào khác được ủy quyền cho Xí nghiệp quyết toán thuế bao gồm phần thu nhập do PVD Offshore chi trả theo mẫu 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo thông tư số 92/2015/TT-BTC, (Xí nghiệp đánh dấu vào ô thứ nhất mẫu 02/UQ-QTT-TNCN). Xí nghiệp phải thu chứng từ khấu trừ thuế do PVD Offshore cấp (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động. Xí nghiệp thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc cho người lao động được điều chuyển như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Thông tư 111/2013/TT-BTC nêu trên.
Trường hợp Xí nghiệp giải quyết nghỉ hưu cho người lao động kể từ ngày 01/12/2018 thì người lao động không thuộc trường hợp ủy quyền quyết toán thuế TNCN. Xí nghiệp cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN để người lao động trực tiếp quyết toán với Cơ quan Thuế.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh