Công văn 3155/CT-TTHT ngày 04/04/2019

Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Trả lời văn bản số 01/2018-DADA ngày 15/10/2018 (Cục Thuế nhận ngày 29/10/2018) của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ các quy định trên, trường hợp của Công ty theo trình bày có ký Hợp đồng sản xuất, xuất khẩu phim quảng cáo qua mạng internet (nội bộ) cho khách hàng là tổ chức nước ngoài nếu khách hàng nước ngoài sử dụng phim quảng cáo ở nước ngoài và Công ty đáp ứng đủ điều kiện về chứng từ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính nêu trên thì dịch vụ này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0%. Công ty sử dụng hóa đơn thương mại để cung cấp cho khách hàng.
Trường hợp Công ty có trả thay tiền thuê nhà cho chuyên gia Hàn Quốc sang công tác tại Việt Nam (không quy định trong hợp đồng) thì khoản chi này không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, Công ty khấu trừ thuế TNCN trên thu nhập là tiền thuê nhà Công ty chi trả hộ, khai nộp thuế theo quy định.
Đối với thu nhập do Công ty CP CJ ENM tại Hàn Quốc chi trả cho chuyên gia Hàn Quốc trong thời gian làm việc tại Việt Nam: cá nhân trực tiếp khai thuế theo quý với Cục Thuế TP Hồ Chí Minh (mẫu số 02/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC).

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh