Công văn 3007/TCT-CS ngày 01/08/2019

Thời điểm bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: