Công văn 2862/CT-TTHT ngày 28/03/2019

Thuế suất thuế giá trị gia tăng

Trả lời văn thư số 132/CV.TTĐA ngày 25/12/2018 của Công ty về thuế suất thuế GTGT, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 8 Điều 4 Luật số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc Hội nước cộng hòa xã hội Việt Nam quy định:
“Phát hành phim là quá trình lưu thông phim thông qua hình thức bán, cho thuê, xuất khẩu, nhập khẩu”.
Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ quy định trên, hoạt động sản xuất phim, hoạt động phát hành phim theo đúng quy định của Luật điện ảnh (bao gồm bán, cho thuê, xuất khẩu, nhập khẩu) áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5% (trừ các sản phẩm nêu tại Khoản 5 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC).

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh