Công văn 2818/CT-TTHT ngày 27/03/2019

Thuế suất thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: