Công văn 2754/CT-TTHT ngày 25/03/2019

Lập hóa đơn, chứng từ

Trả lời văn thư số 3803/CV-TCKT ngày 10/11/2018 và văn thư bổ sung hồ sơ số 4177/CV-TCKT ngày 06/12/2018 của Công ty về lập hóa đơn, chứng từ khi nhận tiền thưởng do đạt mức chỉ tiêu doanh thu, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty bán hàng hóa cho các nhà phân phối, có thực hiện chính sách hỗ trợ bán hàng theo tỷ lệ % trên doanh số khi các nhà phân phối mua đạt mức chỉ tiêu doanh số nhất định trong kỳ thì Công ty lập hóa đơn xác định giá tính tính thuế theo quy định tại Khoản 22 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC.
Trường hợp Công ty có chính sách hỗ trợ cho các tiệm điện đạt doanh số thông qua các nhà phân phối/ đại lý thực hiện chi hộ thì khi các nhà phân phối/đại lý thu lại khoản chi hộ (thông qua hình thức cấn trừ công nợ) thì không phải lập hóa đơn. Công ty thực hiện khấu trừ và nộp thuế TNCN đối với các tiệm điện là hộ cá nhân kinh doanh theo hướng dẫn tại công văn 1163/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế (bản sao đính kèm).

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh