Công văn 2747/CT-TTHT ngày 25/03/2019

Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Trả lời văn bản số 181201/DIN-CTTP ngày 25/12/2018 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Trường hợp Công ty theo trình bày đang thuê mặt bằng tại tòa nhà của Công ty TNHH Keppel Land Watco II, ngoài tiền thuê mặt bằng Công ty phải trả phí sử dụng điện, nước cho Công ty Keppel Land thì Công ty Keppel Land phải lập hóa đơn xuất giao cho Công ty, thời điểm lập hóa đơn được thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên.
Về việc hạch toán tiền thuê nhà vào giá vốn hay chi phí bán hàng, đề nghị Công ty nghiên cứu chế độ kế toán hiện hành để thực hiện, trường hợp còn vướng mắc đề nghị Công ty có văn bản gửi Vụ chế độ kế toán - kiểm toán, Bộ Tài Chính để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh