Công văn 2727/TCT-CS ngày 08/07/2019

Thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: