Công văn 2727/TCT-CS ngày 08/07/2019

Thuế giá trị gia tăng

Trả lời công văn số 2603/19 ngày 26/03/2019 của Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI (Việt Nam) về chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ quy định về khu chế xuất;
Căn cứ khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khu phi thuế quan;
Căn cứ điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016) hướng dẫn về thuế suất 0%;
Căn cứ quy định trên, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã có công văn số 7333/CT-TTHT ngày 25/02/2019 trả lời Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI (Việt Nam) là phù hợp. Trường hợp còn có vướng mắc, đề nghị Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI (Việt Nam) liên hệ và cung cấp hồ sơ cụ thể với Cục Thuế thành phố Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh