Công văn 2706/TCT-KK ngày 05/07/2019

Khai thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: