Công văn 2706/CT-TTHT ngày 25/03/2019

Thuế nhà thầu

Trả lời văn thư số 89-18/CV-JT ngày 31/10/2018 của Công ty về thuế nhà thầu, Cục thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam quy định đối tượng không áp dụng:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Trường hợp Công ty theo trình bày, để tăng doanh số hàng xuất khẩu Công ty có áp dụng chính sách chi hoa hồng môi giới cho người giới thiệu sản phẩm là cá nhân người nước ngoài không sinh sống và làm việc tại Việt Nam mà các dịch vụ môi giới được thực hiện ở nước ngoài thì Công ty không phải kê khai, khấu trừ thuế khi chi tiền môi giới nói trên cho cá nhân người nước ngoài.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh