Công văn 2652/TCT-KK ngày 01/07/2019

Hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 3519/VPCP-ĐMDN ngày 02/5/2019 để trả lời kiến nghị của bà Hà Thị Lâm gửi đến Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ hàng hóa xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Nội dung vướng mắc của bà Hà Thị Lâm giống với nội dung vướng mắc của công ty TNHH Quảng Hưng tại văn bản số 3524/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ. Ngày 30/5/2019 Tổng cục Thuế đã có công văn số 2173/TCT-CS trả lời văn bản số 3524/VPCP-ĐMDN. Đề nghị bà Hà Thị Lâm nghiên cứu nội dung trả lời của Tổng cục Thuế tại công văn nêu trên và liên hệ trực tiếp với Cục Thuế tỉnh Bình Phước để được hướng dẫn chi tiết.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh