Công văn 2625/TCT-CS ngày 28/06/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 63/CT-KTT1 ngày 9/1/2019 của Cục thuế tỉnh Tiền Giang về hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ các quy định nêu trên và theo trình bày của Cục thuế tỉnh Tiền Giang tại công văn số 63/CT-KTT1 nêu trên, trường hợp tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư, chủ dự án đầu tư là Công ty TNHH Nhôm Vĩnh Hưng Việt Nam đã góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký theo quy định của pháp luật thì việc xem xét giải quyết hoàn thuế được
thực hiện theo quy định tại
Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh