Công văn 2615/TCT-CS ngày 27/06/2019

Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3482/VPCP-ĐMDN ngày 29/4/2019 của Văn Phòng Chính phủ kèm theo văn bản kiến nghị của Công ty TNHH Tổ chức nhà quốc gia Quảng Ninh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại Tiết a Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định về doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản như sau:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ quy định nêu trên, về nguyên tắc việc xác định doanh thu tính thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản được thực hiện theo quy định tại Tiết a Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh