Công văn 2557/TCT-CS ngày 24/06/2019

Thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng bã bia

Tải về tại đây: