Công văn 2557/TCT-CS ngày 24/06/2019

Thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng bã bia

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 367/CT-THNVDT ngày 25/01/2019 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về thuế GTGT đối với mặt hàng bã bia. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế quy định “thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ các quy định nêu trên:
-Về chính sách thuế đối với mặt hàng bã (như bã bia) làm thức ăn chăn nuôi, tại Khoản 1
Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ đã quy định: “thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác, bao gồm các loại sản phẩm đã qua chế biến hoặc chưa qua chế biến như cám, bã, khô dầu các loại, bột cá, bột xuống, bột tôm, các loại thức ăn khác dùng cho gia súc, gia cầm, thủy sản và vật nuôi khác, các chất phụ gia thức ăn chăn nuôi (như premix, hoạt chất và chấm mang)” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. - Thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công nhận mặt hàng bã bia là thức ăn chăn nuôi và được phép lưu hành tại Việt Nam; Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ và Thông tư số 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thay thế Thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT) đã quy định “các loại bã” trong đó có bã bia) là sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán được phép lưu hành tại Việt Nam và không phải thực hiện đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh