Công văn 2496/CT-TTHT ngày 22/03/2019

Chứng từ thu phí bảo trì chung cư

Trả lời Văn bản số 135/DH-TCKT ngày 28/01/2019 của Công ty về chứng từ thu phí bảo trì chung cư; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Điều 36 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở quy định về bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT);
Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/02/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty là chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội có thu khoản kinh phí bảo trì chung cư 2% trên giá bán chưa có thuế GTGT của khách hàng thì khi thu khoản tiền này Công ty không phải lập hóa đơn GTGT, chỉ lập chứng từ thu.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh