Công văn 2471/CT-TTHT ngày 21/03/2019

Thuế thu nhập cá nhân

Trả lời văn thư số 01/CV/2019 ngày 24/01/2019 của VPĐD Cooptalis tại Việt Nam về chính sách thuế TNCN, Cục Thuế TP.HCM có ý kiến như sau:
Căn cứ Điều 2 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung các khổ 1, 2, 3, 4 Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân như sau:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP.HCM có ý kiến như sau:
Trường hợp trưởng VPĐD là người nước ngoài, được xác định là cá nhân cư trú tại Việt Nam không có thu nhập từ công việc làm tại Việt Nam nếu có nhận thu nhập trực tiếp từ nước ngoài thì cá nhân này thực hiện kê khai nộp thuế TNCN hàng quý theo mẫu 02/KK-TNCN và quyết toán thuế TNCN theo mẫu 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC khi kết thúc năm theo quy định.
Trường hợp VPĐD có chi trả thu nhập cho cá nhân thì VPĐD có nghĩa vụ khấu trừ, khai nộp thuế và quyết toán thuế theo quy định

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh