Công văn 2461/CT-TTHT ngày 21/03/2019

Thuế thu nhập cá nhân

Trả lời văn bản số 23/2018/HFCVN-CV ngày 20/12/2018 (hồ sơ bổ sung số 03/2019/HFCVN-CV ngày 23/01/2019) của Văn phòng đại diện về thuế thu nhập cá nhân (TNCN); tiếp theo Công văn số 561/CT-TTHT ngày 17/01/2019 trả lời vướng mắc của Văn phòng đại diện, Cục Thuế Thành phố có ý kiến như sau:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Trường hợp Văn phòng đại diện ký hợp đồng thuê căn hộ theo năm để cho các cá nhân là nhân viên của Công ty mẹ (Công ty Hooker Furniture Corporation tại Mỹ) nghỉ lại trong các chuyến công tác ngắn ngày tại Việt Nam thì khoản tiền thuê căn hộ và tiền điện, nước kèm theo phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của cá nhân theo quy định tại tiết đ.1 điểm đ khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC. Trường hợp Văn phòng đại diện ký hợp đồng thuê căn hộ theo năm thì tiền thuê căn hộ được phân bổ tính vào thu nhập chịu thuế TNCN dựa trên số ngày thực tế cá nhân đó lưu trú tại căn hộ.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh