Công văn 2449/CT-TTHT ngày 21/03/2019

Chính sách thuế thu nhập cá nhân

Trả lời văn bản số 16/CV-EIN-KT ngày 16/01/2019 của Công ty về thuế TNCN; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN):
"1. Giảm trừ gia cảnh

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp của Công ty có cá nhân làm việc nhiều nơi, đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc tại Công ty thì việc đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc của cá nhân này phải đảm bảo theo quy định tại Điểm c.2.4 Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC nêu trên.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh