Công văn 2448/CT-TTHT ngày 21/03/2019

Thuế thu nhập cá nhân

Trả lời văn bản số 174/HT1-TCHC ngày 22/01/2019 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế TNCN:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Trường hợp Công ty thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động làm việc tại trạm nghiền Thủ Đức (cơ sở di dời theo quy hoạch đô thị) thì khoản trợ cấp thôi việc, mất việc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Bộ luật Lao động không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.
Trường hợp Công ty trả các khoản hỗ trợ khác cho người lao động (ngoài quy định của Bộ Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội) thì khoản chi này phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động. Đối với người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động, không còn làm việc tại Công ty thì trước khi chi trả thu nhập, Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên tổng mức chi trả từ hai triệu (2.000.000) đồng trở lên. Đối với người lao động nhận trợ cấp trong thời hạn hợp đồng lao động ký với Công ty thì trước khi chi trả thu nhập, Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh