Công văn 2247/CT-TTHT ngày 15/03/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: