Công văn 2246/CT-TTHT ngày 15/03/2019

Trích lập quỹ dự phòng nợ

Trả lời văn thư ngày 14/11/2018 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp quy định nguyên tắc chung, trích lập và sử dụng khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty theo trình bày có phát sinh các khoản nợ phải thu khó đòi nếu đáp ứng đủ các điều kiện được trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo hướng dẫn Thông tư số 228/2009/TT-BTC nêu trên thì khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
Trường hợp khách hàng của Công ty đã ngừng hoạt động, bỏ địa điểm kinh doanh không có khả năng trả nợ nếu có đủ hồ sơ quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 228/2009/TT-BTC thì Công ty thực hiện xử lý tài chính theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 228/2009/TT-BTC.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh