Công văn 2246/CT-TTHT ngày 15/03/2019

Trích lập quỹ dự phòng nợ

Tải về tại đây: